Gegevensbescherming

Gegevensbescherming

Hieronder kun je zien hoe we met je gegevens omgaan

Privacybeleid

 

Gegevensbescherming is een kwestie van vertrouwen en wij willen u de zekerheid geven dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn. De bescherming en wettelijke naleving van het verzamelen, verwerken en gebruiken van je gegevens is belangrijk voor ons. U kunt er daarom op vertrouwen dat uw privacy en persoonlijke levenssfeer worden beschermd.

Dit privacybeleid is van toepassing op de klanten van de TEXAID Group, inclusief huidige, voormalige en potentiële klanten, gebruikers en afnemers van een door ons aangeboden product of dienst, bezoekers van onze officiële websites en winkels.

 

 • 1 Algemeen

Uw persoonlijke gegevens (bijv. aanspreektitel, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer) worden door ons uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Duitse wetgeving inzake gegevensbescherming en de wetgeving inzake gegevensbescherming van de Europese Unie (EU). Naast de verwerkingsdoeleinden, ontvangers, rechtsgrondslagen en bewaartermijnen informeren de volgende bepalingen u ook over uw rechten en de partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op onze websites. Als u via links op onze pagina's wordt doorverwezen naar andere sites, informeert u zich daar dan over de betreffende omgang met uw gegevens.

 

 • 2 Contact opnemen

 

(1) Doel van de verwerking

Wij verwerken de persoonsgegevens die u ons per e-mail, contactformulier, enz. verstrekt om uw vragen te beantwoorden en uit te voeren. U bent niet verplicht om ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken. Wij kunnen u echter niet per e-mail antwoorden zonder uw e-mailadres.

 

(2) Wettelijke grondslagen

 1. a) Als u ons uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven om uw gegevens te verwerken, is art. 6 (1a) GDPR de rechtsgrondslag voor deze verwerking.
 2. b) Als wij uw gegevens verwerken voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, is Art. 6 para. 1b) GDPR de rechtsgrondslag.
 3. c) In alle andere gevallen (in het bijzonder bij het gebruik van een contactformulier) is Art. 6 (1f) GDPR de rechtsgrondslag.

RECHT OP BEZWAAR: U heeft het recht om op gronden die verband houden met uw specifieke situatie te allen tijde bezwaar te maken tegen gegevensverwerking die is gebaseerd op Art. 6 (1) (f) GDPR en die niet voor direct marketing doeleinden is.

In het geval van directe reclame kunt u echter te allen tijde zonder opgaaf van redenen bezwaar maken tegen de verwerking.

 

(3) Legitiem belang

Ons legitieme belang bij de verwerking is om snel met u te communiceren en op een kosteneffectieve manier te reageren op uw vragen. Als u ons uw adres geeft, behouden wij ons het recht voor dit te gebruiken voor direct mail. U kunt uw belang bij gegevensbescherming beschermen door gegevens spaarzaam door te geven (bijv. door een pseudoniem te gebruiken).

 

(4) Bewaartermijn

Uw gegevens worden gewist wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat uw vraag of de zaak in kwestie definitief is opgehelderd.

Als er echter een contract is gesloten, worden de door de handels- en belastingwetgeving vereiste gegevens door ons opgeslagen gedurende de wettelijk bepaalde perioden, d.w.z. regelmatig gedurende tien jaar (vgl. § 257 HGB, § 147 AO).

 

(5) Recht op annulering

In het geval van verwerking op basis van uw toestemming hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken.

 

 • 3 Nadere informatie

E-mailadres: 6 maanden opgeslagen om het bestelproces te voltooien, daarna verwijderd

Naam en voornaam, adres, postcode, woonplaats: voor het maken van het pakketlabel. Verwijdering na 30 dagen.

 

 • 4 Nieuwsbrief

(1) Doel van de verwerking

Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres gebruikt voor reclamedoeleinden, d.w.z. in de nieuwsbrief informeren wij u in het bijzonder over producten uit ons assortiment. Voor statistische doeleinden kunnen we analyseren op welke links in de nieuwsbrief wordt geklikt. We kunnen niet herkennen welke specifieke persoon op de link heeft geklikt. U hebt afzonderlijk of, indien van toepassing, tijdens het bestelproces uitdrukkelijk toestemming gegeven voor het volgende: Wij nemen gegevensbescherming zeer serieus. Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor de nieuwsbrief. In elke nieuwsbrief vindt u een link waarmee u zich op elk gewenst moment kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt dan onmiddellijk verwijderd. Abonneren op de nieuwsbrief

(2) Wettelijke basis

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is art. 6 lid 1 a) GDPR.

(3) Categorieën ontvangers

Verzendprovider van de nieuwsbrief, indien van toepassing

(4) Opslagperiode

Uw e-mailadres wordt alleen opgeslagen voor de verzending van de nieuwsbrief voor de duur van de gewenste registratie.

(5) Recht op annulering

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Als u de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich als volgt afmelden: Via een afmeldlink in de nieuwsbrief of ons contactformulier.

(6) Gebruik van leveranciers van nieuwsbrieven

Voor de in deze gegevensbeschermingsverklaring beschreven gegevensverwerking maken wij gebruik van technische dienstverleners. Als wij uw gegevens voor dit doel moeten doorgeven aan een dienstverlener, gebeurt dit in het kader van de orderverwerking volgens onze instructies.

 

 • 5 Analyse van statistische gegevens

(1) Doel van de verwerking

Wanneer u toestemming geeft om adresgegevens te analyseren voor statistische doeleinden, geeft u ons toestemming om het volgende te doen:

- Het tellen van het aantal aangemaakte pakketlabels

- Tellen van het aantal gebruikte pakketlabels

- Opslaan of de bon is gebruikt

- Valideren waar de bon is gebruikt

 

We slaan de gegevens op landniveau op, zodat we niet kunnen herkennen welke specifieke persoon van onze diensten gebruik heeft gemaakt. De volgende toestemming heb je apart of, indien van toepassing, tijdens het bestelproces uitdrukkelijk gegeven: Wij nemen gegevensbescherming zeer serieus.

(2) Wettelijke basis

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is art. 6 lid 1 a) GDPR.

(3) Opslagperiode

Uw op landniveau geaggregeerde en in dit opzicht geanonimiseerde gegevens worden door ons permanent opgeslagen.

(4) Recht op annulering

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.

 

 • 6 Uw rechten als betrokkene

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, bent u een betrokkene in de zin van de GDPR en hebt u de volgende rechten tegenover ons als de verwerkingsverantwoordelijke:

 1. recht op informatie

U kunt informatie opvragen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in overeenstemming met Art. 15 GDPR.

 1. recht op rectificatie

Als de gegevens die op jou betrekking hebben niet (meer) correct zijn, kun je een correctie aanvragen in overeenstemming met Art. 16 GDPR. Als uw gegevens onvolledig zijn, kunt u verzoeken deze aan te vullen.

 1. recht op wissen

U kunt verzoeken om het wissen van uw persoonsgegevens onder de voorwaarden van Art. 17 GDPR.

 1. recht op beperking van de verwerking

In het kader van de bepalingen van Art. 18 GDPR heb je het recht om te verzoeken dat de verwerking van gegevens die op jou betrekking hebben, wordt beperkt.

 1. recht op gegevensoverdraagbaarheid

In overeenstemming met Art. 20 GDPR heb je het recht om de persoonlijke gegevens die op jou betrekking hebben en die je aan ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat of om te verzoeken dat deze worden doorgegeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

 1. recht op herroeping van de verklaring van toestemming onder de wetgeving inzake gegevensbescherming

In overeenstemming met art. 7 lid 3 GDPR hebt u het recht om uw verklaring van toestemming onder de gegevensbeschermingswetgeving op elk gewenst moment in te trekken. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot de herroeping.

 1. recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de GDPR, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (in het bijzonder in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, plaats van tewerkstelling of plaats van de vermeende inbreuk) in overeenstemming met Art. 77 GDPR.

 

Houd ook rekening met uw recht om bezwaar te maken in overeenstemming met Art. 21 GDPR:

 1. a) Algemeen: gerechtvaardigd bezwaar vereist

Als de verwerking van uw persoonsgegevens wordt uitgevoerd

- om onze dwingende legitieme belangen te waarborgen (rechtsgrondslag volgens Art. 6 para. 1 f) GDPR) of

- in het algemeen belang (rechtsgrondslag volgens Art. 6 para. 1 e) GDPR),

heb je het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking om redenen die voortvloeien uit jouw specifieke situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van de bepalingen van de GDPR.

In geval van bezwaar zullen wij de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

 1. b) Speciaal geval van direct marketing: een eenvoudig bezwaar is voldoende

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing, hebt u het recht om te allen tijde en zonder opgaaf van redenen bezwaar te maken tegen deze verwerking; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing.

Als u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketingdoeleinden, zullen de persoonsgegevens die op u betrekking hebben niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt.

Als u bezwaar maakt tegen verwerking voor direct marketingdoeleinden, zullen de persoonsgegevens die op u betrekking hebben niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt.

 

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking:

Texaid ReCommerce GmbH

Pallaswiesenstr. 154

64293 Darmstadt

Telefon: +49 6151 9187 700

info@packmee.de

Contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming:

ER Secure GmbH

82031 Grünwald

datenschutz@resales.de

Druk nu je gratis pakketlabel af!